கவிதையின் நுண்ணுணர்வு – அப்துல்ரகுமான் வழி


International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)
© 2021 by IRJTSR Journal
Volume-3 Issue-2
Year of Publication : 2021
Authors : Dr.J.Saravanan


Citation:
MLA Style: Dr.J.Saravanan "Insight into Poetry - Abdul Rahman's Way" International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR) V3.I2 (2021): 43-59.
APA Style: Dr.J.Saravanan, Insight into Poetry - Abdul Rahman's Way, International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR), v3(i2), 43-59.

சுருக்கம்:
மார்க்அப்துல் ரகுமான தமிழ் உலகம் அறிந்த கவிஞர் என்றாலும் அவரைப் பற்றிய முழுமையானச் செய்திகள் அவரின் இறப்பிற்குப் பின்பே தெரிந்து கொள்ளும் படியாக அமைந்தது. மேலும் பித்தன் கவிதைத் தொகுப்பானது அவரின் தனித்துவ ஆன்மீக உலகை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதாக அமைந்ததுடன் அக்கவிதைத் தொகுப்பு அவரை தமிழ் இலக்கிய உலகில் அழியாத இடத்தையும் வழங்கியது. அதனளவில் இங்கு பித்தன் என அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள்:
உவமைகள், உருவகங்கள், படிமங்கள், குறியீடுகள், பித்தன், சமூகம், ஹைக்கூ, கஜல்.

துணைநூற்பட்டியல்:
[1] அப்துல் ரகுமான், பித்தன், ப.8
[2] அப்துல் ரகுமான், பித்தன், ப.49
[3] ஆ. ஜெகதீசன், இலக்கியத்தில் மனித உரிமைக் கோட்பாடுகள், ப. 14.
[4] அப்துல்ரகுமான், பித்தன், பக். 49-51.
[5] அப்துல்ரகுமான், மு.நூ, பக்.34-35.
[6] மேலது, ப.78.
[7] மேலது, பக்.82-84.
[8] மேலது, பக்.91-92.
[9] மேலது, பக்.19-20.