நெஞ்சையள்ளும் சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் மூன்று முக்கிய நீதிகள்


International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)
© 2021 by IRJTSR Journal
Volume-3 Issue-2
Year of Publication : 2021
Authors : Dr.P.Kavita, Dr.S.Senthil Kumar


Citation:
MLA Style: Dr.P.Kavita, Dr.S.Senthil Kumar "Nencaiyallum cilappatikaram unarttum munru mukkiya nitikal" International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR) V3.I2 (2021): 1-3.
APA Style: Dr.P.Kavita, Dr.S.Senthil Kumar, Nencaiyallum cilappatikaram unarttum munru mukkiya nitikal, International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR), v3(i2), 1-3.

சுருக்கம்:
தமிழ் இலக்கியத்தில் சிலப்பதிகாரம் மிகப்பெரிய ஐம்பெருங்காப்பியம் என கருதப்படுகிறது. இந்த கட்டுரையானது, சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் மூன்று முக்கிய நீதிகளை பற்றி சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள்:
சிலப்பதிகாரம், தமிழ் இலக்கியம், அறம், பத்தினிக் கோட்பாடு, ஊழ்வினை, மூன்று நீதிகள்.

துணைநூற்பட்டியல்:
[1] https://ta.wikipedia.org/wiki/rpyg;gjpfhuk;/
[2] http://www.tamilvu.org/courses/degree/c031/c0312.pdf